วัตถุประสงค์ของโครงงาน คือ ในการทำโครงงานเกี่ยวกับระบบสุริยะ นั้นเป็นการทำให้ตัวเองและเพื่อนๆเกิดการเรียนรู้ว่าระบบสุริยะเรานั้นประกอบด้วยอไรบ้าง และที่สำคัญสามารถอธิบายได้ การทำโครงงานในครั้งนี้ทำให้เราได้ใช้โปรแกรม Photo Peacs เพื่อใช้ประกอบการอธิบายโครงงานด้วยและทำให้ทุกคนเข้าใจในโครงงานมากขึ้น